• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Mevzuat Duyuru

Değerli Müşterilerimiz,

Özellikle Sonradan Kontrol Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde tespit edilen önemli hususlardan biri de eşya bedeli dışında yapılan ve eşyanın gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken ödemeler ile KDV Matrahına dahil edilmesi gereken ödemeler olduğu görülmektedir.

1- İthal eşyasının gümrük kıymeti:

İthal eşyası üzerinden gümrük vergisinin hesaplanmasına esas teşkil edecek eşya kıymetini ifade eder ve İthal eşyasının gümrük kıymeti; eşyanın faturasında belirtilen satış bedelidir.

Bununla birlikte GK 23-31.maddeleri uyarınca;

  • Satın alma komisyonları dışındaki komisyonlar ve tellâliye ödemeleri,
  • İthal eşyasının üretimi sırasında kullanılan araç, gereç, kalıp ve benzeri aletler için yapılan ödemeler,
  • İthal eşyasının üretimi için gereken ve Türkiye dışında gerçekleştirilen mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları, plan ve taslak hazırlama hizmetleri için yapılan ödemeler,
  • royalti ve lisans ücretleri,

eşya bedeli dışında ayrıca gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken ödemelerdir. Ayrıca eşya bedelinde yapılan iskontolar (ticarette mutat olarak kabul edilen oranlarda olması ve tüm alıcılara yapılması kaydıyla peşin ödeme ve miktar iskontosu hariç) da gümrük kıymetine dahil edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar uyarınca yapılan/yapacağınız ödemeler olması halinde gümrük idaresine beyan edilmek üzere tarafımıza bilgi verilmesi, oluşabilecek cezai durumların önlenmesi adına önem arz etmektedir. Ayrıca satın alma komisyonu, royalti/lisans ücreti adı altında ödemeleriniz var ise sözleşmelerinizin çevirileri ile birlikte gümrük kıymetine girip girmediği, ne şekilde beyan edileceği hususunda tarafımıza gönderilerek görüş alınması uygun olacaktır.

2- KDV Matrahına girmesi gereken unsurlar ;

3065 sayılı KDV Kanunu 21 nci maddesine göre ithalatta verginin matrahı;

a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.

olarak belirtilmiştir.

“Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler” olarak başlıca; KDV’siz geçici depolama ve ardiye giderleri, gümrüklü alanda yapılan diğer hizmetler, tahmil, tahliye vb. hizmetler, Eşyanın giriş liman veya mahalline varışından sonraki demuraj giderleri, eşya bedeli transferi ile ilgili banka masraf ve komisyon giderleri adı altında ödenen veya borçlanılan tutarların KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca “satın alma komisyonu” ödemesi yapılıyor ise bu ödeme gümrük kıymetine dahil edilmese de ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi yada sorumlu sıfatıyla 1/2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilerek tahakkuk eden KDV’nin vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen ve işlem sırasında nakliyeci/acentalar ile aranızda olan anlaşma, cari hesap vb nedeniyle tarafımıza gönderilmeyen ödemelere ilişkin faturaların KDV matrahına dahil edilip edilmeyeceği, beyan edilen KDV matrahında eksiklik olup olmadığının kontrolünün yapılması açısından tarafımıza gönderilmesi olası matrah eksikleri nedeniyle oluşabilecek cezai durumların önlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş.

Mevzuat DepartmanıJoomlart