• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Güler Dinamik Tedarik Zinciri Etik Çalışma İlkeleri

Giriş
1.    Amaç

Güler Dinamik Tedarik Zinciri Etik İlkeleri (İlkeler), tedarikçilerimizin ve onların bizim işlerimize hizmet verirken kullandıkları alt yüklenicilerinin Güler Dinamik ile ticari ilişkilerinde saygı göstermelerini ve uymalarını istediğimiz, tartışmaya ve müzakereye açık olmayan asgari İlkeleri tanımlamaktadır.

Bu doküman, Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararası sözleşmeler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili tüm yasaları ile şirket iş etiği ilkelerimize uygunluk taahhüdümüzün, kendi faaliyetlerimizin yanı sıra tedarik zincirinin her halkasında sürekli uygulanmasına yardımcı olmak amacı taşımaktadır.

Bu ilkeler aynı zamanda Güler Dinamik Etik ve Uyum Programı’nın değişmez bir parçasıdır.

2.    Kapsam
İlkeler ‘de öngörülen standartlar, Güler Dinamik ’in ticari faaliyette bulunduğu, Tedarikçi'nin ana firması, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin yanı sıra daimi personeli, geçici personeli, sözleşmeli temsilcileri ve geçici işçiler dahil olmak üzere tüm çalışanları da kapsayan, Tedarikçi ‘ye ilişkin beklentilerini ortaya koymaktadır. Çalışanlarının, temsilcilerinin ve alt tedarikçilerinin bu İlkeler'e uyup uymadığını doğrulamak için incelemelerde bulunmak, bu konuda bilgi ve eğitim vermek Tedarikçi'nin sorumluluğudur. Bununla birlikte talep edildiği taktirde, Güler Dinamik, etik ve uyum risklerinin etkin yönetimi alanında tedarikçilerini geliştirmek ve öğretici olmak sorumluluğuna sahip olduğunu kabul etmektedir.

3.    Sürekli Gelişim
Güler Dinamik, bu İlkeler ‘de belirtilen standartlara ulaşılmasının uzun soluklu ve süregelen bir süreç olduğunu kabul etmekte ve tedarikçilerinin operasyonlarını sürekli geliştirmeye teşvik etmektedir. İyileştirme gerektiği takdirde, uygulamaların sürekli geliştirilmesini temin edecek sistemlerin kurulması ve kilometre taşlarının belirlenmesi konusunda Güler Dinamik destek sağlayacaktır.

4.    Uygulama

İlkeler'in kabulü, her Güler Dinamik tedarik sözleşmesinin ön koşuludur. İlkeler’e atıfta bulunulan teklifin kabulü suretiyle Tedarikçi, tüm faaliyetlerini bu ilkelere bağlı kalarak yöneteceğini taahhüt eder. Bu İlkeler ya da bu İlkeler’e uyulduğunun kanıtlanması, Tedarikçi açısından herhangi bir üçüncü şahıs nezdinde faydalanma hakkı doğurmaz. İlkeler'de belirtilen standartlar, tedarikçiler ile Güler Dinamik arasındaki yasal anlaşma veya sözleşme hükümlerinin yerine geçmez ve bunlara ektir.


Güler Dinamik Tedarik Zinciri Etik İlkeleri’ni Oluşturan 4 Temel Unsur


1.    İnsan Hakları
Güler Dinamik, İşletmeler ve İnsan Hakları konusunda Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararası sözleşmeler, ilgili yerel ve ulusal mevzuatları tamamen desteklemektedir ve Tedarikçi'nin her türlü ticari faaliyetinde, çalışan hakları da dahil olmak üzere, insan haklarının tamamına saygı göstermesini beklemektedir.

Zorla Çalıştırma

Zorla Çalıştırmaya ilişkin Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararası sözleşmeler uyarınca Tedarikçi hiçbir koşul altında zorla işçi çalıştırmamalı ve zorla çalıştırmadan herhangi başka bir şekilde faydalanmamalıdır. Zorla çalıştırma, iş verme koşulu olarak çalışanların kimliklerinin, pasaportlarının, çalışma izinlerinin ya da teminatlarının alıkonulması ya da şiddetle tehdit, hapis, fiziksel ceza gibi disiplin ya da kontrol yöntemlerine başvurulması suretiyle temin edilen her türlü hizmet cebren ele edilmiştir ve zorla çalıştırma kapsamına girer.

Bununla birlikte, Güler Dinamik göçmen veya eski hükümlülerin istihdamı ve topluma kazandırılmasını desteklemektedir. Tedarikçi resmi bir çerçevede göçmen ya da hükümlü işçiler kullanıyor ise bu durum ile ilgili bilgi Güler Dinamik’e verilmelidir.

İstihdam Uygulamaları

Tedarikçi, sadece yasal çalışma izni olan kişileri istihdam eder ve tabi olduğu tüm istihdam yasalarına uyar. Her türlü iş ihtiyaridir ve çalışanlar makul bildirimde bulunarak işten ayrılmakta serbesttir.

İşe özel sözleşme, alt sözleşme ve evden çalışma düzenlemeleri ya da beceri kazandırma ve düzenli istihdam sağlama niyetinin olmadığı çıraklık programları dahilinde çalıştırılan personele yönelik kanuni yükümlülüklerden imtina edilemez.

Asgari İstihdam Yaşı

Asgari istihdam yaşına ilişkin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve yerel yasalar doğrultusunda, Tedarikçi tarafından çocuk işçi kullanılması kesinlikle yasaktır.

Asgari istihdam yaşına ilişkin 138 No'lu ILO Sözleşmesi, ILO ya da ulusal kanunlarca izin verilen istisnalara tabi olmak kaydıyla, 15 yaşından küçük hiçbir çocuğun çalıştırılamayacağını öngörmektedir.

Bununla birlikte Güler Dinamik, gençlerin istihdamını desteklemektedir. Tedarikçi genç yaşta işçi çalıştırdığı takdirde, çalışma ortamında gençlerin fiziksel, zihinsel ya da duygusal gelişimlerine zarar verecek gereksiz fiziksel risklere maruz kalmadığını kanıtlamalıdır.

Adil ve Eşit Muamele

Tedarikçi, faaliyetleri çerçevesinde çalışanlarına insanca, saygılı ve dürüst muamele göstermelidir:

•    Tedarikçi, ırk, din, dil, renk, cinsiyet, yaş, fiziksel kapasite, milliyet, cinsel tercih, siyasal görüş, sendika üyeliği, sağlık testleri ya da medeni hal gibi kriterler esasında ayrımcı işe alma ve çalıştırma uygulamalarında bulunmamalıdır.
•    Psikolojik, fiziksel, cinsel ya da sözle taciz, korkutma, tehdit veya tacizin hiçbir türüne tolerans gösterilmemelidir.
•    Tedarikçi, çalışanların izlenmesine yönelik uygulamalarda bulunduğu ya da özel bilgiler topladığı takdirde çalışanlarının özel hayatının mahremiyetine saygı göstermelidir.
•    Tedarikçi, personelinin ve mülkünün güvenliği amacıyla güvenlik hizmeti sunmak üzere doğrudan veya sözleşmeli işçiler görevlendirdiğinde, güvenlik personelinin adil ve eşit muamele konusunda aynı standartları uygulamasını temin edecektir.
•    Tedarikçi, iş ortamında fırsat eşitliği sağlanmasına özen göstermeli, yasalar önünde her bireyin eşit olduğu ilkesine saygı duyarak ayrımcılıktan kaçınmalı ve her çalışanına eşit ilerleme fırsatı sunmalıdır.

Çalışma Saatleri, Tatil Günleri ve Özlük Hakları

Tedarikçi, çalışma araları, dinlenme süreleri, tatiller ve doğum izinleri dâhil olmak üzere çalışanlarının olağan çalışma saatlerine ve fazla mesaiye dair ilgili tüm kanunlara ve zorunlu endüstri standartlarına uygun şekilde çalışmalarını temin etmelidir. Her türlü fazla mesai gönüllü olmalı ve makul en üst düzeyden ücretlendirilmelidir.
Tedarikçi'nin çalışanlarına ülke kanunları veya endüstri standartlarına uygun ücret ve tazminatlar sağlanmalıdır. Her koşul altında, ücretler çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya daima yeterli olmalıdır. Tedarikçi disiplin gerekçesiyle veya başka şekillerde ücret kesintisine gitmemeli, istihdam ve ücretlendirme açısından hiçbir şekilde ayrımcılık uygulamamalıdır.

2.    Sağlık ve Güvenlik

Güler Dinamik, Tedarikçi'nin işletme ve yönetim sistemlerinin, çalışanlarının iş kaynaklı kaza ve hastalıkların önlenmesi doğrultusunda çalışmasını beklemektedir.

İşyeri Ortamı

Tedarikçi, çalışanlarına iş güvenliği ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamalıdır. Asgari olarak, teçhizatlı iş istasyonları ile birlikte içme suyu, yeterli aydınlatma, sıcaklık, havalandırma, sıhhi tesisat ve kişisel koruyucu donanım sağlanmalıdır. Ayrıca, tesisler de ilgili kanun ve yönetmeliklerde öngörülen standartlara uygun olarak inşa edilerek bakımı yapılmalıdır.

Acil Durumlara Hazırlık

Tedarikçi acil durumlara hazırlıklı olmalıdır. Bu kapsamda, bildirim ve tahliye prosedürleri, acil durum eğitimi ve tatbikatlar, uygun ilk yardım malzemeleri, uygun yangın tespit ve söndürme sistemleri ve yeterli çıkış olanakları bulunmalıdır. Tedarikçi, çalışanlara düzenli aralıklarla acil durum planlama, müdahale ve tıbbi bakım eğitimleri vermeli, ilgili tatbikatları yapmalıdır.

Hizmet Kalitesi ve Güvenilirliği

Tedarikçi tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmet, ilgili kanunlarca öngörülen kalite ve güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. Güler Dinamik ile veya Güler Dinamik adına ticari faaliyette bulunurken Tedarikçi, Güler Dinamik’in kalite standartlarına ve gerekliliklerine uymalıdır.

3.    Sürdürülebilirlik ve Çevre

Sürdürülebilirlik ve Çevre, Güler Dinamik için temel ilkeler arasında yer almaktadır. Güler Dinamik, Tedarikçi'nin çevre ile ilgili tüm yasal gerekleri yerine getirmesini ve çevresel performansının sürekli olarak geliştirilmesi yönünde çalışmasını öngörmektedir. Bu amaçla kaynakların tüketimi, kirliliğin önlenmesi ve atık yönetimi konularında Tedarikçi’nin ilgili kanun ve yönetmeliklere göre hareket etmesi ve çalışanlarını çevre uygulamaları konusunda düzenli olarak bilinçlendirmesi beklenmektedir.

4.    Dürüstlük

Güler Dinamik, Tedarikçi'nin ticaret etiği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymasını beklemektedir. Tedarikçi kurumsal yönetim ilkelerini ulusal ve uluslararası iyi uygulamaları dikkate alarak oluşturmalı, etik ilkelerini belirlemeli ve bu ilkelere uyum konusunda hassas davranmalıdır.

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

Tedarikçi hiçbir zaman, bizzat veya başkaları aracılığıyla, resmi veya özel herhangi bir üçüncü Taraftan iş ile ilgili veya başka bir avantaj elde etmek veya böyle bir avantajı sürdürmek amacıyla herhangi bir kişisel ya da uygunsuz bir avantaj teklif veya vaat etmemelidir. Tedarikçi rüşvet vermeyecek, almayacak, gayri resmi komisyon düzenlemeyecek, kabul etmeyecek ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ilgili yasalara ilişkin herhangi bir kanun ve yönetmeliği ihlal edebilecek hiçbir eylemde bulunmayacak ve iş ortaklarının bu kanun ve yönetmelikleri ihlaline sebep olmayacaktır.

Kayıtlar

Tedarikçi, malzemelere, hizmetlere ilişkin ülke ve sektör yönetmeliklerine uygunluğunu kanıtlamak üzere şeffaf ve güncel defterler ve kayıtlar tutmalıdır. Bu kayıtların korunması hususunda yüksek hassasiyet göstermeli ve ilgili yasalara bağlı kalmalıdır.

Fikri Mülkiyet

Tedarikçi, iş ortaklarının gizli ve tescilli bilgilerini saklamak ve korumak için uygun adımları atmalı ve bu tür bilgileri sadece akdedilen sözleşmede izin verilen kullanım amaçları çerçevesinde kullanmalıdır. Alt sözleşme durumunda, gizli bilgilerin paylaşılması için Güler Dinamik’in onayı alınmalıdır.

Çıkar Çatışması

Tedarikçi'nin çıkar çatışması gibi görülebilecek her türlü durumu Güler Dinamik’e bildirmesi ve Güler Dinamik ’in herhangi bir çalışanının ya da sözleşmeli personelinin Tedarikçi'nin işletmesinde herhangi bir hissesi veya Tedarikçi ile herhangi bir ekonomik bağı olması durumunda bunu Güler Dinamik’e açıklaması beklenmektedir.

İhlallerin Bildirilmesi

Tedarikçi, kanun, yönetmelik ve İlkeler ’in ihlal edildiğine dair her türlü şüpheli durumu Güler Dinamik’e aşağıda belirtilen irtibat kanalları aracılığıyla bildirmelidir.

E-Posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Tedarikçi’nin Kabulü

Tedarikçi kabulü için; F124-Tedarikçi Etik Beyan Formu doldurularak taahhütler alınır. İmza edilen Tedarikçi Etik Beyan Formları hizmet ve gizlilik sözleşmeleri ile birlikte muhafaza edilir.KLT_02370  Rev:00

Joomlart